Gdynia z planami na drugie stulecie

Władze założonej w 1926 r. Gdyni podają, że maksymalne zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową do 2045 r. oszacowano na poziomie 11,29 mln mkw. powierzchni użytkowej mieszkań (PUM). Przy tym założeniu na terenie miasta może wtedy mieszkać ok. 266 tys. osób (obecnie jest ok. 246 tys.). Samorząd miejski nie chce jednak dopuścić do rozlewania się zabudowy podmiejskiej.

– Głównym kierunkiem rozwojowym dla funkcji mieszkaniowej jest obszar tzw. Gdyni-Zachód. Prowadzone są sukcesywnie inwestycje miasta w zakresie uzbrajania terenów budowlanych – wodociągi, kanalizacja sanitarna – oraz rozbudowy infrastruktury drogowej. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat corocznie przybywa na tych terenach ponad 500 mieszkańców – powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, podczas drugiego spotkania z cyklu „W 8 pytań dookoła miasta” organizowanego przez ULI Poland.

Miasto kładzie też nacisk na uzupełnianie zabudowy w miejscach, gdzie infrastruktura już istnieje, ale z dbałością o podnoszące jakość życia przestrzeń publiczną i zieleń wokół nowych projektów. Szansą dla Gdyni jest też zagospodarowanie nabrzeża w ramach koncepcji Sea City. Powierzchnia terenów poportowych przeznaczonych na funkcje śródmiejskie to ok. 71 ha, a powierzchnia terenów inwestycyjnych na tym obszarze – ok. 33 ha. Już realizowana i planowana tam zabudowa ma mieć charakter wielofunkcyjny.

10 proc. w planach

Miasto zamierza również obejmować kolejne obszary planami miejscowymi. Pomijając obszary leśne i wód morskich, 66 proc. Gdyni pokryte jest planami. – Zakładamy, że w ciągu najbliższych 4–5 lat pokryjemy kolejne 10 proc. – deklaruje prezydent miasta. Wskazał też trzy najważniejsze obszary, które mają zostać objęte w najbliższych latach planami. Pierwszy to teren o powierzchni ok. 60 ha w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, którego właścicielem w większości jest miasto. Jest on zlokalizowany na wspomnianym już zachodzie Gdyni.

Kolejnym rejonem prac planistycznych jest obszar w dzielnicy Śródmieście w rejonie Skweru Kościuszki, ulic Borchardta i Armii Krajowej oraz pl. Grunwaldzkiego. W 2019 r. nastąpiła fundamentalna zmiana w zakresie własności parku Rady Europy, wskutek której został on zwrócony prywatnym właścicielom. Prezydent wspomniał, że miasto przystąpiło do próby wykupienia tego terenu (wycena ok. 65 mln zł), ale strona prywatna nie była tym zainteresowana.

Park Rady Europy stanowi ważną część przestrzeni publicznej Gdyni, dlatego istotne jest opracowanie nowych zasad zagospodarowania terenu kreujących ogólnodostępną przestrzeń integrującą funkcje publiczne i komercyjne oraz uwzględniającą potrzeby miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców oraz turystów. W przypadku funkcji komercyjnych miasto skłania się w kierunku usług turystyki, administracji, handlu przy znacznym udziale zieleni – poinformował Wojciech Szczurek.

Trzecim kluczowym obszarem objętym pracami planistycznymi jest teren o powierzchni 93 ha w dzielnicach Wzgórze św. Maksymiliana i Redłowo, w rejonie rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej. – Kluczowe jest objęcie tego obszaru planem miejscowym z uwagi na sytuację, gdy wielu właścicieli działek położonych na obszarze podejmowanego planu lub potencjalnych nabywców działek występuje o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zintensyfikowanej zabudowy wielorodzinnej. Sporządzenie planu zapewni zachowanie walorów historycznych i kompozycyjnych cennej zabudowy oraz nawiązanie skalą i charakterem przestrzennym nowej zabudowy do zabudowy i rozplanowania historycznego – przekonuje Wojciech Szczurek.

Basen i lodowisko zaczekają

Prezydent Gdyni zapewnił też podczas spotkania, że miasto będzie realizowało zapowiedziane inwestycje. Nie obędzie się jednak bez przesunięcia niektórych. – Będziemy kontynuować najważniejsze inwestycje, jak np. węzeł Karwiny, rozbudowa ul. Puckiej, ul. Kwiatkowskiego czy obwodnica Witomina – poinformował prezydent. Ich łączny koszt (nieuwzględniający kwoty na realizację obwodnicy Witomina – projekt na etapie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) to 213,5 mln zł. – Wstrzymujemy natomiast realizację basenu olimpijskiego – po części ze względu na pandemię, a po części ze względu na brak deklaracji ze strony państwa o zaangażowaniu się w taki projekt. Opóźnimy też nieco budowę miejskiego lodowiska. W pozostałym zakresie inwestycje chcemy realizować. W ramach formuły PPP będziemy z kolei szukać partnerów do realizacji parkingów buforowych wokół centrum Gdyni – zapowiada Wojciech Szczurek.

 

Archiwum, marzec 2021

Udostępnij artykuł
Napisane przez