Reforma planowania w planie rządu

POLSKA Rada Ministrów opublikowała informację na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Regulacja, która przewiduje gruntowną reformę obowiązującego od prawie 19 lat systemu planowania przestrzennego, ma zostać przyjęta przez rząd w II kwartale br. W dokumencie podkreślono, że reforma ma uszczelnić procedury wydawania decyzji WZ poprzez doprecyzowanie kryteriów lokalizacji oraz wprowadzenie terminu ważności decyzji. Zwrócono też uwagę, że celem zmian jest usprawnienie sporządzania planów miejscowych oraz zaproponowanie nowego narzędzia urbanistyki operacyjnej uławiającego inwestowanie przy zachowaniu zasad ładu przestrzennego i transparentności (zintegrowany plan inwestycyjny, ZPI).

Udostępnij artykuł
Napisane przez