Home2024lipiec (Page 6)

lipiec 2024

Spółka DCW 2 wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania budynku produkcyjno-magazynowego na budynek zamieszkania zbiorowego wraz z przebudową obiektu, niezbędnymi rozbiórkami i demontażem oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Żabi Kruk 14 na gdańskim Dolnym Mieście.

Maurycy Prodeus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Prodeus Consulting Maurycy Prodeus złożył jedyną ofertę (7 427 540 zł netto) w przetargu na nieruchomość będącą własnością Gminy Wrocław, położoną w rejonie ulic Nowogródzkiej i Grodzieńskiej.

Należąca do Echo Investment spółka Wołoska Development Capital Prosta złożyła wniosek o pozwolenie na budowę zespołu zabudowy usługowej typu turystycznego (etap 1 – budynek P2P3, etap 2 – budynek P1) wraz z garażami podziemnymi i wbudowanymi usługami typu handlu detalicznego oraz zagospodarowaniem terenu przy ul.